• بهین تجهیز بهین تجهیز

بهین تجهیز با در اختیار داشتن نیروهای سرآمد در زمینه طراحی، تکنولوژی و ساخت، در دفاتر مرکزی و مدیریت تهران و شیراز  و دو کارگاه در منطقه رباط کریم تهران و لامرد استان فارس، دارای قابلیت های موثر و متنوعی در زمینه طراحی، ساخت و نصب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﯽ، ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ، راﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و پکیج های فرآیندی می باشد.

درباره شرکت بهین تجهیز

شرکت های همکار