درباره ما

بهین تجهیز در یک نگاه

شرکت بهین تجهیز در زمینه ساخت تجهیزات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و همچنین ساخت سازه های فلزی صنعتی فعالیت می کند.

بهین تجهیز با در اختیار داشتن نیروهای سرآمد در زمینه طراحی، تکنولوژی و ساخت، در دفاتر مرکزی و مدیریت تهران و شیراز  و دو کارگاه در منطقه رباط کریم تهران و لامرد استان فارس، دارای قابلیت های موثر و متنوعی در زمینه طراحی، ساخت و نصب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﯽ، ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ، راﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و پکیج های فرآیندی می باشد.

 

ماموریت

ما ماموریت خود را ساخت بهینه تجهیزات در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی و دیگر بخش های انرژی کشور و منطقه غرب آسیا و با به گیری بهترین امکانات فنی، مهندسی، تامین متریال و ساخت، در جهت برآورده نمودن نیازهای کیفیت، زمان تحویل و قیمت رقابتی، برای مشتریان خود قرار داده ایم.

 

چشم انداز

سازمانی پیشرو و سرآمد در زمینه ساخت تجهیزات اساسی و پیچیده در کشور و منطقه غرب آسیا با رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی و با بکار گیری تکنولوژی و دانش روز جهانی در طراحی، مهندسی، تامین، ساخت و نصب تجهیزات ثابت، دوار صنعتی و پکیج های فرآیندی

 

ارزش ها

 • نگرش سیستمی
 • کیفیت
 • ایمنی 
 • دوام و قابلیت اطمینان
 • دانش روز مهندسی و ساخت
 • قیمت رقابتی

 

اهداف

 • توسعه ﭘﺎﯾﺪار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن
 •  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ به کارگیری دانش، سرمایه انسانی سرآمد و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات High-Tech
 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي
 • تضمین و توسعه زنجیره تامین پایدار
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آوري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي سربار
 • اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه، ﺑﻬﺮه ور و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮﺳﻨﻞ