فرآيندهاي اصلي تقطير، جذب ، دفع و ... در برج ها انجام مي پذيرد. در برج ها جريان مايع و گاز در سيني ها يا پکينگ ها در تماس با يکديگر قرار گرفته و تبادل جرم انجام مي شود.

فرآيندهاي اصلي تقطير، جذب ، دفع و ... در برج ها انجام مي پذيرد. در برج ها جريان مايع و گاز در سيني ها يا پکينگ ها در تماس با يکديگر قرار گرفته و تبادل جرم انجام مي شود.

مبناي كار برج ها اختلاف در نقطه جوش هيدروکربنهاي مختلف مي باشد. هر چه هيدروکربن سنگين تر باشد نقطه جوش آن بالاتر بوده و بلعکس هر چه سبکتر باشد نقطه جوش پايين تري دارد.

در فرآيند توليد محصولات پالايشگاهي با عبور از مبدل هاي حرارتي گرم شده و وارد برج تقطير مي شود که در فشار و دماي خاص عمل تقطير در طبقات مختلف يک برج انجام مي شود.

در اين فرآيند محصولات بدست آمده در ارتفاع هاي مختلف يک برج از نازل هاي آن خارج مي شوند.

برج ها در گستره وسيعي از دماها و فشار هاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل، استنلس استيل، کربن استیل دما پایین، سوپر آلیاژها، داپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و ... و بر اساس استاندارد هاي گوناگوني مانند ASME, EN 13445,ANSI,... توسط شرکت بهین تجهیز طراحي و ساخته مي شوند.