رکتورها با توجه به نوع واکنش شيميايي، هدف و ميزان توليد مواد در آنها به انواع مختلف نظير راکتورهاي ناپيوسته ، نيمه پيوسته، پيوسته، لوله اي، بستر ثابت، بستر سيال و مخلوط شونده طبقه بندي مي شوند.

بسیاری از فرآيندهاي توليد مواد و محصولات شيميايي با تغيير در ماهيت شيميايي مواد اوليه و تبديل آنها به مواد ديگر انجام مي پذيرد. اين تغيير ماهيت ناشي از واکنش شيميايي در مواد اوليه بوده که در تجهيزاتي به نام راکتورها انجام مي پذيرد.

رکتورها با توجه به نوع واکنش شيميايي، هدف و ميزان توليد مواد در آنها به انواع مختلف نظير راکتورهاي ناپيوسته ، نيمه پيوسته، پيوسته، لوله اي، بستر ثابت، بستر سيال و مخلوط شونده طبقه بندي مي شوند.

راکتورها در گستره وسيعي از دماها و فشار هاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل، استنلس استيل، کربن استیل دما پایین، سوپر آلیاژها، داپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و ... و بر اساس استاندارد هاي گوناگوني مانند ASME, EN 13445,ANSI,... و با پوشش توسط شرکت بهین تجهیز طراحي و ساخته مي شوند.