يكي از مهم ترين تجهيزاتي كه در پايشگاه ها ، صنايع پتروشيمي و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و ساير صنايع كاربرد دارند ایرکولرها یا کولرهای هوايي هستند

يكي از مهم ترين تجهيزاتي كه در پايشگاه ها ، صنايع پتروشيمي و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و ساير صنايع كاربرد دارند ایرکولرها یا کولرهای هوايي هستند كه با استفاده از دمش یا مکش هوا بر روي لوله هاي فين دار باعث كاهش حرارت سيال درون لوله مي شوند.

اين سيال ممكن است گازهاي طبيعي، مايعات نفتي و آب باشد. كولرهاي هوايي از لحاظ تكنولوژي ساخت بخصوص هدرهاي آن از حساسيت بسيار بالايي برخوردار بوده و در حالت هاي Induced /Forced Draft و بر اساس استانداردهاي API-661, ASME , طراحي و توليد مي گردند.

برخي امكانات قابل ارایه كولرهاي هوايي قابل ساخت توسط شرکت بهین تجهیز شامل: تغيير اتوماتيك Louver ها جهت كنترل دماي خروجي، استفاده از سيستم کویل حرارتي براي جلوگيري از انجماد سيال در شرايط آب و هوايي سرد، سيستم كنترل اتوماتيك تغيير زاويه فن ها، سيستم تغيير كنترل سرعت موتور براي بدست آوردن بازده حرارتي مناسب و نصب شيرهاي كنترلي مي باشد.